عنوان نوع پردازنده حافظه فضای ذخیره سازی (مگابایت) ترافیک ماهانه (گیگابایت) ارزش ریالی شرح
پلن 1 (100مگ) اشتراکی 100 5 600,000ریال
پلن 2 (500مگ) اشتراکی 500 10 1,200,000ریال
پلن 3 (1گیگ) اشتراکی 1,000 20 1,800,000ریال
پلن 4 (3گیگ) اشتراکی 3,000 30 2,500,000ریال
پلن 5 (5گیگ) اشتراکی 5,000 50 3,000,000ریال
پلن 6 (10گیگ) اشتراکی 10,000 100 600,000ریال
پلن 7 (20گیگ) اشتراکی 20,000 200 11,000,000ریال
plan 3 (vps) سرور مجازی 3هسته 3Gigabyte 50,000 150 1,150,000ریال
plan 1 (vps) سرور مجازی 1هسته 1Gigabyte 30,000 100 650,000ریال
plan 6 (vps) سرور مجازی 8هسته 4Gigabyte 120,000 300 2,300,000ریال
plan 4 (vps) سرور مجازی 4هسته 4Gigabyte 500,000 100 1,500,000ریال
plan 2 (vps) سرور مجازی 2هسته 2Gigabyte 50,000 100 900,000ریال
plan 7 (vps) سرور مجازی 8هسته 8Gigabyte 200,000 400 2,950,000ریال
plan 5 (vps) سرور مجازی 4هسته 8Gigabyte 100,000 300 2,000,000ریال