مقاله : چطور میتونم از مرکز داده درخواست خدمات کنم؟

برای این کار میتوانید از چند روش اقدام کنید. به ترتیب سهولت :

  • تکمیل فرم آنلاین درخواست خدمات و ارسال آن
  • ارسال نامه رسمی درخواست خدمات با موضوع «درخواست خدمات مرکز داده»
  • ارسال نامه رسمی از ایمیل رسمی با موضوع «درخواست خدمات مرکز داده» به ایمیل Support@MobinIDC.com