مقاله : چه نوع سیستم عامل هایی در مرکز داده مبین نصب و پشتیبانی میشوند؟

هر نوع سیستم عاملی که مورد نیاز است بعد از بررسی فنی قابل نصب روی سرورهای مرکز داده میباشد.